Allmänt

Pensionärsalliansen bildas 2018 för att aktivt arbeta med mandat i kommunen 2022.

Under uppbyggnads åren kommer vi ändå att agera som ett parti i samhället med alla de

demokratiska samt medborgerliga rättigheterna att vara en stark påverkansfaktor genom att

påverka politiken i olika mediesammanhang. Vi kommer också att närvara vid

medborgarstämmor samt närvara på kommunfullmäktige samt uppvakta kommunfullmäktige

med öppna frågor.

Medlemskap

Pensionär-Alliansen välkomnar alla. Vi har inga medlemsavgifter. Partiet kommer att verka med doneringar och framtida partibidrag.

Som medlem ställer du antingen upp aktivt eller passivt. Din röst på oss är dock det viktigaste engagemanget vi kan få av er.

Medlemskapet upphör:

Eftersom vi arbetar frivilligt och utan medlemsavgifter som medlemmar i vårt parti kan ni med omedelbar verkan lämna partiet.

Om man går med i ett annat parti eller avsiktligen skadar partiet kan partiet utesluta medlemskapet.

Beslutsordning:

Vår besluts ordning i partiet tas endast på medlemsmötets vilja om vilka frågor som skall behandlas. Här tas också beslut om vilka som skall arbeta som förtroendevalda.

Vi kommer att arbeta med enkel majoritet samt med konsensus som beslutsunderlag. Partiet/föreningen har således inget mandat att styra partiet i någon riktning utan medlemsbeslut.

Styrelse:

Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med partiprogrammet. Styrelsen ansvarar för informationen till såväl omvärld som medlemmar.

Styrelsen består av minst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt med suppleanter för var och en. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningar som behövs. Suppleant har rösträtt.

Styrelsen skall verkställa årsmötets och medlemsmötets beslut samt besluta i löpande ärenden inom Kommunen Kungälv,  där så är lämpligt i samråd med partiledaren och rådgivande organ.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden, inträder suppleant som ordinarie ledamot. Turordningen gäller den som suttit längst i styrelsen av suppleanterna i en följd. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Partiledare:

Partiledaren utses av årsmötet vart fjärde år (valår).

Partiledaren leder det politiska arbetet och skall stå som förstanamn på valsedeln för kommunfullmäktigeval samt vara beredd att inneha post som kommunalråd. Partiledaren skall ingå i styrelsen, dock ej som ordförande.

Avgår partiledaren under mandatperioden skall ny partiledare väljas på närmast kommande eller extrainkallat beslutande medlemsmöte.

Årsmöte:

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.

Årsmötet är Pensionärs-Alliansens högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Senast en vecka före mötet utsänds även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och valberedningens förslag samt eventuellt beslutsunderlag för motioner och frågor som styrelsen hänskjuter till årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

Vid årsmöte skall minst följande frågor behandlas:

Fråga om kallelse utsänds i behörig ordning.

Genomgång av röstlängd enligt § 2 i dessa stadgar.

Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.

Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 17.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

Revisorns berättelse.

Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat- och balansräkningar.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga).

Val av ordförande för partiets styrelse, mandattid 1 år.

Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.

Under valår;

Fastställande av handlingsprogram inför valet.

Val av partiledare avseende nästkommande valperiod.

Val av namn på valsedel till kommunfullmäktige

Val av en revisor och en revisorssuppleant.

Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning.

Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för betalning.

I stadgeenlig tid inkomna motioner.

Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.

Frågor som anmälts under punkt 4.

Övriga frågor och information.Medlemsmöten

Kallelse till medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna senast en vecka före mötet.Beslutande medlemsmöte skall hållas då styrelsen eller minst tjugo procent av medlemmarna så önskar. Kallelse skall innehålla dagordning och beslutsunderlag. Dagordningen skall innefatta punkterna 1-4 samt 15-17 enligt § 5.

Medlemsmöten:

Medlemsmöten skall hållas minst fyra gånger per år i form av beslutande medlemsmöte, konferens eller samkväm eller i kombination av dessa mötesformer

Rådsmöten:

Pensionärs-Alliansen skall ha ett rådgivande politiskt organ. I rådet ingår partiets förtroendevalda. Rådet är det forum där aktuella nämnd- och fullmäktige ärenden diskuteras. Rådsmöte hålls före kommunstyrelsens sammanträde.

Deltagande på partiets möten:

Samtliga möten, förutom styrelsemöten, i partiet är alltid öppna för partiets medlemmar om inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat.

Beslutsordning:

För samtliga beslutsmöten inom partiet gäller att beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförande utslagsröst. Om mötet når konsensus skall även detta gälla som beslut.

Beslut enligt stycket ovan, fattas enbart i ärenden enligt utsänd dagordning.

Ärenden under punkterna 16 och 17 enligt § 5, (övriga och nyinkomna frågor) kan endast gå till beslut vid enigt årsmöte/medlemsmöte.

Bordläggning av fråga eller beslutspunkt sker då minst hälften av de röstberättigade så begär. Bordlagd fråga tas upp på nästkommande beslutande möte.

Vid röstning genom ombud med fullmakt på medlems- eller årsmöte kan medlem företräda högst ytterligare en medlem.

Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsår, firmatecknare

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Partiets arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Partiets firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelseordförande i förening med minst en styrelseledamot eller av partiets kassör.

Revision:

Styrelsen skall tillhandahålla revisorn partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av partiet för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Nominering till kommunfullmäktige:

Upprättandet av kandidatlistor till kommunfullmäktige förbereds inför ordinarie val av den sittande valberedningen. Namnförslag ska framföras skriftligt direkt till valberedningen. Valberedningen fastställer tidpunkten för nominerings tidens utgång. Senast 1 månad före nominerings tidens utgång skall medlemmarna underrättas om sista dag för nominering samt om sin rätt att nämna namn och formerna för denna rätt.

De medlemmar som önskar kandidera skall göras till föremål för ett rådgivande provval bland medlemmarna i de former som valberedningen beslutar.

Valberedningen upprättar med ledning av provval resultatet förslag till en nomineringslista. Valberedningen framlägger sitt förslag till årsmötet. Valberedningen äger möjlighet att ändra i provvals resultatets förslag och även komplettera sitt förslag till lista med personer som ej deltagit i provvalet.

Nominering av övriga representanter:

Till offentliga uppdrag skall såsom representant för partiet endast nomineras medlem av partiet som är bosatt i Kungälv. Partiledaren, i samråd med styrelsen, nominerar representanter till nämnder, råd, organ, offentliga uppdrag samt övriga förtroendeuppdrag.

Skyldigheter för förtroendevald:

Förtroendevald skall följa partiets linje vid ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av partiledaren, i samråd med styrelsen, att lämna sitt uppdrag.

Stadgeändring:

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor.

Partiets upplösning:

Beslut om upplösning av partiet skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor. Om partiet upplöses skall medlemsmötet besluta om partiets tillgångar.