PARTIPOLITISKT INRIKTNINGSPROGRAM

 

FÖRORD

 

”Vi blir yngre ju äldre vi blir”

Vi blir yngre ju äldre vi blir

Pensionärsalliansen bildas 2018 för att aktivt arbeta med mandat i kommunen 2022.

Under uppbyggnads åren kommer vi ändå att agera som ett parti i samhället med alla de

demokratiska samt medborgerliga rättigheterna att vara en stark påverkansfaktor genom att

påverka politiken i olika mediesammanhang. Vi kommer också att närvara vid

medborgarstämmor samt närvara på kommunfullmäktige samt uppvakta kommunfullmäktige

med öppna frågor.

 

Vårt parti riktar sig inte bara till pensionärer. Vårt syfte är att få in kunskap och visdom i de politiska korridorerna med fortsatt aktiva äldre. Vi kommer att vara ambassadörer med ansvar för oss själva, våra egna äldre, barn och barnbarn. Så vi kommer att arbeta med alla livsskeden och dess rätt till en trygg tillvaro i Kungälvs kommun. Därför välkomnar vi yngre aktiva i vårt politiska arbete.

 

Pensionärsalliansen kommer att var politiskt opolitiska. Med det menar vi att vi kommer att

arbeta helt oberoende av de traditionella maktstrukturerna som idag råder. Vi kommer aldrig

att ingå i samarbete med andra partier för att få makt. Däremot är vi öppna för att samarbete

med alla övriga partier som driver frågor vi hittar gemensamma nämnare med.

 

Vi är inget missnöjes eller enfrågeparti som det redan finns exempel på i vår kommun. Vi

har heller inga dolda agendor där vi blandar ihop rikspolitik med det lokala kommunala

uppdraget.

 

Vi riktar oss till alla samhällsmedborgare och vår strävan är att få in de kloka och erfarna

representanterna i kommunfullmäktige.

 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Vi kommer att arbeta med de områden vi kan påverka kommunalt i första hand.

Vi kommer att arbeta med de områden vi kan påverka kommunalt i första hand. Vi kommer också att försöka påverka på Riksnivå genom organisations samarbete.

 

 • Äldrevården
 • Trygghet
 • Skola
 • Sjukvård
 • Serviceområden
 • Tillgänglighet för alla
 • Ekonomi
 • Byggnation
 • Miljö och hållbarhet

 


ANSVAR,BESLUT & KONTROLLFUNKTIONER

Vår egen besluts ordning i partiet tas endast på medlemsmötets vilja om vilka frågor som skall behandlas.

Vår egen besluts ordning i partiet tas endast på medlemsmötets vilja om vilka frågor som skall behandlas. Här tas också beslut om vilka som skall arbeta som förtroendevalda. Vi kommer att arbeta med enkel majoritet samt med konsensus som beslutsunderlag. Partiet/föreningen har således inget mandat att styra partiet i någon riktning utan medlemsbeslut. Läs mer om detta i våra stadgar.

 

Pensionärsalliansen skall arbeta med att följa upp och bevaka kommunens arbete.

Därför är vi mycket tydliga med den arbetsordning som skall råda.

 

 • Allt samhällsstöd och ansvar skall i första hand hanteras av stat och kommun.
 • All tjänstemans hantering skall ha med barnperspektivet (artikel 3 barnkonventionen)
 • All tjänstemans hantering skall ha en ekonomisk analys.
 • All tjänstemans hantering skall ha utfört riskanalyser samt konsekvensbedömningar

som rör alla våra kommuninvånare oavsett var denne befinner sig i sitt livsskede.

 • All tjänstemans hantering skall arbeta med miljö och hållbarhet i fokus.
 • Kommunen skall ha extern ekonomisk kontrollfunktion.
 • Förvaltningen skall arbeta med strukturerad uppföljning av beslut.
 • Alla beslut skall vara spårbara med digitala system som ger påminnelser vid

planerade uppdateringar av ärenden.

 • Alla ekonomiska beslut skall fattas av minst två oberoende av varandra i

organisationen tjänstemän/politiker.

 • Kommunen skall inrätta whistleblower funktion för att eliminera en osund arbetsplats.
 • Alla beslut skall genomsyras av transparens.
 • Det skall vara uttalat vad som är förvaltningsansvar kontra politikeransvar.


TRYGG & TILLGÄNGLIG SERVICE FÖR ALLA

Äldreomsorgen ska präglas av ett fokus på brukaren med dess behov av trygghet och fysisk samt psykisk stimulans.

Äldreomsorgen ska präglas av ett fokus på brukaren med dess behov av trygghet och fysisk

samt psykisk stimulans.

 

 • Alla ökade kostnader för på kommunal nivå skall bevakas så de äldre inte belastas.
 • Fler trygga boenden med närhet till service, i alla kommundelar.
 • Träffpunkter skall utvecklas i samverkan mellan ideella och offentliga resurser.
 • Demensboende skall ha tillgång till demens specialister, ingen skall hamna utanför.
 • Ge äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina

individuella behov.

 • Närhet till kollektivtrafik skall tillgodoses.
 • Matservice skall ha en särskild agenda med professionella nutritionister.
 • Tillgängliggör en trygg verksamhet för brukaren genom digitala välfärdslösningar.
 • Utveckla dagverksamheten och öka tillgången till datorer och modern teknik för äldre

för att stimulera fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 • Stärkt stöd till anhörigvårdare, exempelvis när det gäller avlastning och växelvård

samt tillgång till korttidsplatser.

 

STÖD I LIVETS OLIKA SKEDEN

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka uppgift att stötta människor som far illa eller inte klarar sin ekonomiska försörjning.

 

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka uppgift att stötta människor som far illa eller inte

klarar sin ekonomiska försörjning. I Sverige ska alla ha sina basbehov, mat, bostad och

trygghet tillgodosedda. Allianspartiet vill att dessa behov skall fyllas på ett genomtänkt och

värdigt sätt, där individens önskemål och förutsättningar är vägledande. Målet är hjälp till ett

självständigt liv och självförsörjning.

 

 • Tidiga insatser till familjen är viktiga. Utbildning och tät dialog likaså.
 • Vi vill utveckla Familjecentralen till att kunna nå en bredare målgrupp, även till unga

och unga vuxna. Detta för att motverka psykisk ohälsa.

 • Utanförskap skall upptäckas tidigt.
 • Barnfattigdom skall motarbetas.
 • Vid placeringar av barn och unga skall det vara väl utförd utredningar. Strävan är att

behålla nätverken kring barnen om det inte finns uppenbara risker. Önskemål från

brukare skall beaktas så långt det är möjligt.

 • Daglig verksamhet skall tillföra vår kommun serviceverksamheter där möten med

människor är en naturlig del. Verksamheten skall sträva efter så stort deltagande i

samhället som möjligt för brukarna.

 

JÄMSTÄLLDHET & DISKRIMINERING

Pensionärsalliansen står upp för allas rättigheter.

Pensionärsalliansen står upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke

eller flicka, ung eller gammal. Ett jämställt samhälle är ett tryggare samhälle. Vi behöver

fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män

och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Kungälvs kommun skall jämna ut lönerna.

Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas.

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.

 

 • Åldersdiskriminering skall motarbetas genom att aktivt lyfta upp exempel när detta

sker.

 

 • Kungälvs kommun skall utveckla ett kristeam och ha en jämställdhetsansvarig i

kommunens förvaltning mer uttalat än idag.

 

 • Kommunen skall anpassas för individer med funktionsvariation. Krav på tillgänglighet skall skärpas och krav skall ställas på nybyggnation med mera.

Krav på tillgänglighet skall skärpas

KLIMAT

Pensionärsalliansen skall värna hållbarheten i Kungälvs kommun.

 

Den pågående och accelererande klimatförändringen äventyrar vår framtid. Den påverkar

inte bara enskilda människors liv, utan även den globala ekonomin och överlevnaden för

hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka.

 

 • Pensionärsalliansen skall värna hållbarheten i Kungälvs kommun.

Klimatsmarta lösningar i förvaltningen skall tas fram för alla ansvarsområden.

Sortering skall uppmuntras och eldrivna fordon inom all kommunal

verksamhet skall vara en självklarhet.

 • Medicin uppsamling skall struktureras med information och enkla inlämnings

möjligheter eller upphämtning hos individer som är i behov av mediciner.

 • Klimatsmarta resor inom förvaltningen där klimatkostnader skall sättas mot

nyttan i valet av färdsätt. Alla resor skall ha en tydlig resplan.

 • Egen odling skall främjas genom att stödja kolonilotter eller annan

klimatsmart odling där kommunen kan vara behjälpliga.

Fairtrade produkter och Eco satsningar skall alltid ha fokus.

 

KULTUR, KUNSKAP OCH GEMENSKAP

 Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling.

Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling.

Kultur skapar en identitet och ett samhälle kan inte vara utan det. Kulturen ger kunskap och

Frihet till att tänka annorlunda och utveckling av nya idéer.

 

Kultur skapar samhörighet och i grunden ordningen i vårt samhälle med färdriktningar i hur vi skall förhålla oss mot varandra.

Pensionärsalliansen kommer att bevaka och satsa på att utveckla kulturen i Kungälvs

kommun. Musik, idrott, konst, utbildning och sammankomster i olika sammanhang skall

stödjas.

 

Det skall finnas en tydlig budget som skall styras av nyttan och inte enbart på individ, projektanslag skall aktivt sökas för detta ändamål. Kulturen skall aldrig gräns sättas utan hela tiden vara helt levande i sin utveckling.

 

ARBETE, UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

Full sysselsättning är det övergripande


Full sysselsättning är det övergripande Det är både ett socialt och ett ekonomiskt mål. Det

hindrar arbetslöshetens ofrihet och gör alla delaktiga i skapandet av välfärden. Alla insatser

skall ha ett socioekomiskt perspektiv. Varje satsad krona skall betala sig.

 

Utbildning skall ses som en viktig resurs och Kungälvs kommun skall följa samhällsutvecklingen för att se vilka behov som måste mötas på arbetsmarknaden.

 

Alla företagsamhet och utbildning skall uppmuntras. Kungälvs kommun skall bidra till att

underlätta praktikarbeten, insticks arbeten, utbildning eller annan sysselsättning i samspel

med arbetsförmedling, utbildningsformer och företag.

 

BYGGNATION

Kungälvs kommun växer.

Kungälvs kommun växer. Det är idag de centrala delarna som prioriteras. I våra yttre kommundelar skall det hela tiden finnas ett fokus på att dessa får samma förutsättningar med kollektivtrafik och närhet till alla samhällsfunktioner.

 

Nybyggnation samt företagsetableringar skall ha snabbare handläggningstider som följsamt skall skötas med Plan- och byggförordning (2011:338) Ett projekt får aldrig stannas upp på grund av personalbrist. Om det krävs extern konsulthjälp hjälp skall detta tillhandahållas så att inga förseningar uppstår.

 

Försäljning av kommunala fastigheter skall det noga göras utredningar av. Om försäljning sker skall inte pengarna sättas in i driftbudgeten utan det skall i så fall ge tillbaka ett mervärde i nya satsningar med mera.